+ BOOLEAN OPERATIONS

+ BOOLEAN OPERATIONS

Magdalena Wegrzyn, Jakub Szczesniak, installation: two paintings (dimensions: 100 x100 cm each, technique: acrylic on canvas) drawings (2x, 30×30 cm, technique: pen and pencil on paper) animation on TV, curator: Katarzyna Lewandowska, Wozownia Gallery, Torun, 2011.

Here’s how because of the simple fact that you concentrate with no reason, for a second too long, on some phenomenon, this thing begins to stand out from the rest, filled with a meaning. There is something in consciousness that transforms it into a trap set for itself.

Witold Gombrowicz, Cosmos

Boolean operations, is a project of the formal approach to the painting. We consider a paitnting as the sum of an arguments, components, among which we mark out the plane of the painting and the elements of the composition which appears on it. Bollean operations consist three types of actions that we intend to apply, or already have applied to the paintings. The sum, intersection and substraction.

In realization designed for Wozownia Gallery, our goal is to show action of substraction, in which an element that was previously in the plane of the painting, now is subtracted from it together with a common section. As important for the entire operation is the moment of separation of the elements of composition, which however we can not observe directly because the painting is already the result of the operation, we decided that we will use the animation, which shows the process of substraction.

more info about the exhibition you can find here: link

 

.

Operacje Booleanowskie, Magdalena Węgrzyn, Jakub Szczęśniak, instalacja: dwa obrazy(100×100 cm każdy, tech.: akryl na płótnie) szkice (2 ramki 30 x 30 cm każda, tech.: olówek oraz długopis na papierze), animacja na telewizorze. Kuratorka: Katarzyna Lewandowska, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2011

Oto jak z powodu prostego faktu, że skoncentrowałeś się bez powodu o sekundę za długo na jakimś zjawisku, ta rzecz zaczyna wyróżniać się z całej reszty, wypełniać się sensem. Jest coś w świadomości, co ją przekształca w pułapkę zastawioną na nią samą.

Witold Gombrowicz, Kosmos

Operacje Booleanowskie, to projekt formalnego podejścia do zagadnienia jakim jest obraz. Rozpatrujemy obraz jako sumę argumentów, elementów składowych, pośród których wyróżniamy płaszczyznę obrazu oraz elementy kompozycji na nim umieszczone. Na operacje bolleanowskie składają się trzy rodzaje działań jakie mamy zamiar zastosować, bądź też już zastosowaliśmy względem obrazów. Suma, intersekcja oraz substrakcja. Częściowo zrealizowane zostało działanie sumy. W przyszłości mamy zamiar jeszcze rozwijać ten projekt. Działanie sumy polegało na dodaniu do przypominającej kwadrat płaszczyzny płótna, innej quasi biologicznej formy, która wydawała się wychodzić poza niego.

W realizcji przeznaczonej dla Galerii Wozownia, naszym celem jest pokazanie działania substrakcji, w którym to element, który uprzednio znajdował się w ramach płaszczyzny obrazu, zostaje odjęty od niej wraz z częścią wspólną. Ponieważ istotny dla całego działania jest moment separacji elementów kompozycji, którego jednak nie możemy obserwować bezpośrednio (obraz jest bowiem już efektem końcowym operacji), postanowiliśmy, że posłużymy się animacją, która ma pokazać moment samego rozpadu. Animacja pokaże proces, obraz będzie efektem końcowym działania substrakcji.

wiecej o wystawie można znaleźć tu : link

1. Exhibition overview

magdawegrzynjakubszczesniakbooleanoperation_01

2.

magdawegrzynjakubszczesniakbooleanoperation_02

3.

magdawegrzynjakubszczesniakbooleanoperation_03

4.

magdawegrzynjakubszczesniakbooleanoperation_04

5. Sketch  for the exhibition

magdawegrzynjakubszczesniakbooleanoperation_05